DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) DE CATALUNYA DIADA DIA MUNDIAL CONTRA EL SOROLL
VEURE MÉS EFECTES DE LA PANDÈMIA SOBRE LES SENSACIONS SONORES I LA SALUT
Aconsegueix amb nosaltres VISIBILITAT PROFESIONAL Veure més INICIA UNA NOVA ETAPA amb nosaltres Associa't GRAUSTIC Conèixer-nos
Política de privadesa
ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (en endavant GRAUSTIC), informa als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de protecció de dades, (en endavant RGPD), i per donar compliment al que estableix l’article 13 del RGPD s’informa del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (GRAUSTIC)
C / Via Laietana, 39, 3a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 524 01 54
Mail: info@graustic.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
Les dades facilitades pels interessats s’utilitzaran per a les finalitats legítimes previstes per GRAUSTIC, i que es concreten en les següents:

Contactar amb els interessats per donar resposta a les seves sol·licituds, peticions o consultes.
Gestió de l’administració comptable, facturació i cobrament dels interessats associats.
Contacte i oferir als interessats informació sobre els diferents esdeveniments, jornades i actes que puguin ser del seu interès.

DESTINATARIS I COMUNICACIÓ DE DADES
Les dades dels interessats no seran cedides a tercers.

Si és el cas, les dades podran ser comunicades únicament a les administracions públiques i en els casos previstos per les lleis que siguin d’aplicació.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES:
Les dades per a la gestió i manteniment de la relació amb els associats, facturació, cobraments, etc. seran conservades durant tot el temps en què la relació amb l’associat estigui vigent. Finalitzada la mateixa, les dades han de ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats.

Les dades per a l’enviament de comunicacions informatives seran conservats indefinidament fins que, si s’escau, es manifesti la voluntat de supressió.

DRETS DELS INTERESSATS:
GRAUSTIC garanteix als interessats l’exercici dels següents drets:

Accés i rectificació: dret a obtenir confirmació sobre si estem seves tractant dades personals i d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollides.

Limitació del tractament: els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes en el RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: pot sol·licitar la descàrrega de les seves dades personals per a la seva portabilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir-se davant GRAUSTIC a través del correu electrònic que consta a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privadesa i en el qual se li informarà adequadament per al seu exercici.

Tutela de Drets: davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Politica Legal
1. Informació General
GrausTIC (ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya ) amb CIF número G-63684732 i amb domicili a Via Laietana, 39 3a planta, 08003 Barcelona, Espanya. Telèfon: 93 524 01 54 – Fax: 93 434 46 28
2. Objecte
La present pàgina web (www.graustic.cat), propietat de de GrausTIC (ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya) ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment de tots els associats de GrausTIC, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, ofertats per aquesta associació. El present Avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal. És per això que GrausTIC recomana que l’usuari les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web ja que aquestes poden sofrir modificacions. En aquest sentit, GrausTIC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, canvis o actualitzacions dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.
3. Accés a la web
L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte. Per la seva part, GrausTIC requereix de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament NO li correspon, per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics. A més, GrausTIC es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. L’esmentada interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, GrausTIC no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes citades, pel que en cap moment, no puguin exigir-se responsabilitats a GrausTIC en aquest sentit. D’altra banda, l’accés a determinats serveis és exclusiu per als membres de l’associació o al personal laboral, per als quals és requisit previ el registre i l’acceptació de les condicions particulars, les quals substitueixen, completen i/o modifiquen les establertes en el present Avís legal i que haurà d’acceptar l’usuari abans que s’iniciï la prestació del servei corresponent.
4. Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web per qualsevol persona l’atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a NO utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que GrausTIC posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als bens de GrausTIC que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GrausTIC o de tercers, en el seu cas. L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i quan sigui necessari, GrausTIC informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web. L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment en Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís ja que GrausTIC NO es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web. Quant a l’ús dels serveis interactius que es presten als Usuaris que, en qualsevol forma, permeten la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, els usuaris s’obliguen a fer-ne un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
5. Continguts
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari per GrausTIC com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers. D’aquesta manera, GrausTIC posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
6. Enllaços a la pàgina web
L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web de GrausTIC a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat, a tal efecte, per escrit per GrausTIC i a més, a títol enunciatiu complir amb les següents obligacions:

1. L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal i no podrà reproduir-la de cap forma;

2. No es permet establir marcs o frames de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis, productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web;

3. En cap cas, es realitzaran des de l’enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre GrausTIC, els seus membres associats o del personal, sobre la qualitat dels serveis que presta o qualssevol altre professional del món de la informàtica a tot el territori de l’Estat;

4. El remitent NO podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de GrausTIC dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per GrausTIC.

5. El link o la pàgina de l’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis moral i l’ordre públic.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de GrausTIC o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de GrausTIC o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. L’usuari haurà de respectar a tota hora els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de GrausTIC o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos que estigui legalment permès. És a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. No obstant l’anterior, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte punible d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
8. Publicitat
A la pàgina web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. GrausTIC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
9. Responsabilitat
En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GrausTIC pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès per aquest Avís legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web GrausTIC NO es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. De la qualitat del servei l’accés al Portal no implica l’obligació per part de GrausTIC de controlar l’absència de virus, trojans o qualsevol altre element informàtic maligne. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics malintencionats. GrausTIC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.3. Dels continguts GrausTIC posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. GrausTIC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

9.4. Dels enllaços o links El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, GrausTIC actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a GrausTIC d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l’existència de links o enllaços NO ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de GrausTIC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. GrausTIC NO coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant NO es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que NO sigui directament imputable a GrausTIC.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable
Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i GrausTIC acorden de sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
Política de cookies

D’acord amb la normativa vigent, GrausTIC (ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya) facilita als usuaris informació relativa a les ‘cookies’ que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web de GrausTIC utilitza “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’?
Les ‘cookies’ constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.
Com s’utilitzen les ‘cookies’ i quin tipus d’informació guarden?
Al navegar per la pàgina web de GrausTIC, l’usuari està acceptant que es puguin instal.lar ‘cookies’ al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

Informació estadística de l’ús de la web:

El ‘login’ de l’usuari per mantenir la sessió activa
El format de web que prefereix per accedir als dispositius mòbils
Informació sobre els anuncis que es mostren als usuaris
L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web (pàgines vistes, cerques, etc.) En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles. Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que empreu al vostre ordinador.

Patrocinadors Gold

Col·laborem amb